Chemistry

?
perioda
pove število zasedenih lupin
1 of 5
skupina
število valenčnih elektronov
2 of 5
žlahtni plini
zasedene vse lupine
3 of 5
anioni
sprejemajo elektrone
4 of 5
kationi
oddajajo elektrone
5 of 5

Other cards in this set

Card 2

Front

število valenčnih elektronov

Back

skupina

Card 3

Front

zasedene vse lupine

Back

Preview of the back of card 3

Card 4

Front

sprejemajo elektrone

Back

Preview of the back of card 4

Card 5

Front

oddajajo elektrone

Back

Preview of the back of card 5

Comments

No comments have yet been made

Similar Chemistry resources:

See all Chemistry resources »See all Green Chemistry resources »